MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2019 - The Year of Polish Freedom

flagaZapraszamy uczniów klas siódmych, ósmych oraz gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie “2019 - The Year of Polish Freedom”

CELE KONKURSU:

- pogłębianie wiedzy na temat polskich symboli niepodległościowych, 

- upamiętnienie 2019 roku ze względu na ważne dla historii Polski i Bydgoszczy jubileusze i patriotyczne rocznice m.in. 30-stej rocznicy częściowo wolnych wyborów, 15-stej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, setnej rocznicy zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego,

- rozbudzanie uczuć patriotycznych,

- rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych,

- motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się, pogłębianie wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce,

PRZEBIEG KONKURSU:

  • Uczestnicy mają za zadanie indywidualne przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim z wykorzystaniem programu Power Point lub Prezi na temat jubileuszy obchodzonych w 2019 roku w Polsce (max. 25 slajdów). 
  • Przygotowane prezentacje dostarczamy nauczycielowi języka angielskiego w terminie do 15.03. 2019 r. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia tematu. Autorzy najlepszych prac wezmą udział w finale, który odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 201.

organizatorki: Jolanta Buczyńska Sylwia Sobczuk

KONKURS O KRÓLU KAZIMIERZU WIELKIM

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza WielkiegoCel ogólny konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku
Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu. Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 7-8), klas trzecich
gimnazjum.
Kategorie konkursowe:
1. Literacka Tytuł konkursu: Legenda o królu Kazimierzu Wielkim
Wymagania konkursowe:
a) Forma: legenda – maksymalnie dwie strony formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11
Ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych.
b) dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer
telefonu, faksu i e-mail).
2. Historyczna Tytuł konkursu: Charakterystyka wybranego polskiego rycerza (album).
Wymagania konkursowe:
a) Wykonanie albumu – maksymalnie 15 stron.
Ocenie podlega: realizacja tematu, poprawność merytoryczna, technika i estetyka wykonania.
b) dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer
telefonu, faksu i e-mail).
3. Plastyczna Tytuł konkursu: Portret króla Kazimierza Wielkiego.
Wymagania konkursowe:
a) Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).
Ocenie podlega: wierność odwzorowania postaci króla, technika i estetyka wykonania.
b) Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu,
faksu i e-mail).
4. Fotograficzna Tytuł konkursu: Zabytki architektury w miastach kazimierzowskich w obiektywie.
Wymagania konkursowe:
a) Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem
ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).
Ocenie podlega: technika wykonania, kadrowanie.
Termin i miejsce konkursu:
1. Termin składania prac – do19.03.2019 r.

Uwagi:
1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub załącznik 2).
4. Prace uczestników nie podlegają zwrotowi i mogą być upowszechniane.
5. Prace podlegają ocenie komisji konkursowej. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

Pełny regulamin

http://www.4lo.bydgoszcz.pl/index.php/konkursy-zso-nr-4/konkurs-o-kazimierzu-wielkim
Zapraszamy do udziału! 

Międzyszkolny konkurs pt. „Dziennik małego powstańca” –dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.

Zespół Szkół Nr 24 w Toruniu i Szkoła Podstawowa Nr 7 w Toruniu zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w VI edycji konkursu.
 
Praca konkursowa pt.„Dziennik małego powstańca” –dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.polega na napisaniu fragmentu dziennika małego powstańca (2 –5 dni).
Fragmenty dziennika oceniane będą według następujących kryteriów:
 
- Przedstawienie wydarzeń i faktów w narracji pierwszoosobowej.
- Relacja z aktualnych spraw i wydarzeń z Powstania Warszawskiego.
- Informacje o przemyśleniach, uczuciach, refleksjach narratora.
- Obecność odnarratorskich komentarzy zawierających ocenę przedstawionych zdarzeń.
- Używanie słownictwa wartościującego dodatnio lub ujemnie.
- Ułożenie zapisków w sposób chronologiczny.
- Wszystkie zapisy poprzedzone datą (dzień, miesiąc, rok, ewentualnie nazwa kolejnego dnia tygodnia, godzina).
- Spójność tekstu i logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia).
- Poprawność językowa, ortograficzna i  interpunkcyjna.
- Praca musi być napisana pismem ręcznym i nie powinna przekraczać dwóch stron A5 lub jednej strony A4. 
- Nadesłana praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwęi adres szkoły, numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
 
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskieg.
Prace konkursowe mozna składać u nauczycieli historii do 19 marca br. 

Konkurs z języka niemieckiego

Regulamin konkursu z języka niemieckiego MADE IN  DEUTSCHLAND / MADE IN DACHL

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum niezależnie od poziomu znajomości języka. Organizatorami są nauczyciele języka niemieckiego.

 

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie kreatywności uczniów.

2. Kształcenie kompetencji interkulturowej.

3. Pogłębianie wiedzy realioznawczej.

 

Ogólne zasady przeprowadzania konkursu:

1. Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru co najmniej 3 rzeczy pochodzących z Niemiec lub krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein)

 2. Uczniowie dostarczają nauczycielowi języka niemieckiego  podpisaną pracę prezentującą wynalazki  wywodzące się z Niemiec lub krajów niemieckojęzycznych.  Praca może być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką (plakat, collage, rysunek).

3. Termin zgłaszania prac: 8.03.2019.

4. Ocenie podlega estetyka, walory artystyczne pracy, trafność interpretacji.

5. Uczeń, którego praca zostanie oceniona przez nauczycieli języków obcych najwyżej, otrzymuje nagrodę rzeczową

 

Agnieszka Łysiak

„Barbarzyńca w... mieście” – zaproszenie do konkursu poetyckiego

W tym roku już po raz siódmy nasza szkoła i „Przewodnik Katolicki” zapraszają do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z Bydgoszczy i okolic.

W Roku Herberta zachęcamy młodych twórców do zmierzenia się z tematem „Barbarzyńca w… mieście”. Zadaniem dla wszystkich chętnych jest napisanie wiersza o mieście lub miasteczku, które wywarło na nich wrażenie, poruszyło, zachwyciło, urzekło swoim pięknem. Na Wasze prace czekamy do 8 marca. Szczegóły – w regulaminie.

Regulamin

Załącznik nr 1 

Zapraszamy!

Katarzyna Jarzembowska, Ewa Marach-Kunicka

Maska karnawałowa -konkurs dla klas 1-3

Zapraszamy chętnych uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematem konkursu jest maska karnawałowa lub rekwizyt karnawałowy, który pasuje do stroju przebierańca. Prace wykonane dowolną techniką prosimy składać w sali nr 009 do dnia 11 lutego .

organizatorki:Marlena Szymańska, Anna Rydzyńska

"Ciepło bez smogu" - konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów kl. 1-3 do udziału w konkursie ,,Ciepło bez smogu" organizowanym przez KPEC Sp.z o.o. w Bydgoszczy. Praca ma być wykonana dowolną techniką, w formacie A4 lub A3 do 7.02.19r. Celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu, wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze oraz sposobów w jakich można to robić. Pracę należy opisać na osobnej kartce: imię, nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły. Należy dołączyć zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie (jest do odebrania w portierni). Kryteria oceny zgłoszonych prac: zgodność pracy z tematyką konkursu, staranność wykonania, oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej, inwencja i pomysłowość. Nagrody: 1 miejsce-o wartości ok. 600zł, 2 miejsce o wartości ok. 400zł, 3 miejsce o wartości ok. 200zł, 10 wyróżnień o wartości 50zł każda. Na prace czekamy w sali 009 do czwartku 7.02.

M.Szymańska, A. Rydzyńska

Poetycko o Paderewskim

1 lutego w bibliotece V Liceum Ogólnokształcącego odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu poetyckiego na wiersz o patronie szkoły – Ignacym Janie Paderewskim.

Warunkiem uczestnictwa było samodzielne napisanie wiersza o wielkim Polaku, który niewątpliwie przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Decyzją jury dwie uczennice naszej szkoły stanęły na najwyższych stopniach podium – 1. miejsce zdobyła Karolina Ojewska z klasy 6d, zaś 2. miejsce przypadło w udziale Zuzannie Fundameńskiej z klasy 7a.

Gratulacje!

Katarzyna Jarzembowska

„Interesting facts about Alaska and Hawaii” - konkurs

Zapraszamy uczniów klas VII, VIII i 3 gim do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego zatytułowanego: „Interesting facts about Alaska and Hawaii”. W załączniku znajdziecie dwie strony tekstu (pierwsza o Hawajach, druga o Alasce), na podstawie którego będą przygotowane pytania konkursowe. Konkurs odbędzie się dopiero w marcu (dokładna data zostanie podana na początku marca) jednak już teraz celowo zamieszczamy materiały, abyście mieli wystarczająco dużo czasu na jak najlepsze przygotowanie. Chętni zgłaszają się do swoich nauczycieli języka angielskiego do końca lutego.

Alaska&Hawaii

- Karina Romel-Gromacka, Sylwia Sobczuk

Kultura i dobre maniery widziane oczyma poetów

       

                      „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.”

                                                             Adam Mickiewicz

 

„Savoir-vivre w poezji to tytuł szkolnego konkursu recytatorskiego, na który gorąco zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 . Uczestników prosimy o zaprezentowanie dowolnego wiersza polskiego poety traktującego o zasadach dobrego wychowania w codziennym życiu. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach programu „Dobre maniery, łamią bariery. Szkoła dobrych nawyków”. 

Zapraszamy 26 lutego (wtorek) o godzinie 13 20 do sali 217 na spotkanie z polską poezją                                                                                     

 -  Jolanta Nadolna i Bożena Dirbach

 

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy