Badania sportowo – lekarskie

Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia sportowe musi posiadać zdolność do uprawiania sportu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Zgodnie z tym rozporządzeniem badania takie przeprowadza tylko i wyłącznie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat medycyny sportowej.

Nasza szkoła współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej „Sportvita”, który mieści się w Bydgoszczy przy ul. Rejtana 1.

Jak wygląda procedura uzyskiwania zdolności do uprawiania sportu?

            W Pierwszej kolejności należy skontaktować się z Przychodnią (telefonicznie lub osobiście) i wyznaczyć termin pierwszego badania. Może to zrobić rodzic/opiekun prawny, trener lub można zwrócić się o pomoc do osoby odpowiedzialnej za kontakt z przychodnią (psycholog sportu Magdalena Żyła ( gab.S26).

W celu odbycia pierwszorazowej wizyty zawodnik powinien przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu na badanie medycyny sportowej;
  2. Aktualne wyniki badań krwi ( morfologia;OB) i moczu; skierowanie na te badanie również wystawia lekarz pierwszego kontaktu.
  3. Ankietę dot. stanu zdrowia dziecka (ankieta ta dostępna jest u psychologa sportu w szkole gab.S26 lub w rejestracji przychodni) – można wypełnić w dniu badania na miejscu.

W dniu badania zawodnik (do 16 r.ż) wraz z rodzicem/opiekunem prawnym zgłasza się z w/w dokumentacją do rejestracji, gdzie uzyska wskazówki o zakresie badań, które należy wykonać w zależności od dyscypliny sportu, którą zamierza uprawiać.

            Jeśli po pierwszym badaniu zawodnik uzyska zdolność zostaje pacjentem tej przychodni. Oznacza to, że na następne badanie (zazwyczaj po 6 miesiącach, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej) zawodnik nie musi już przedkładać w/w dokumentów. Jedynie w sytuacji dłuższej przerwy w wykonywaniu badań (ponad rok) należy ponownie uzyskać skierowanie i wykonać podstawowe badania krwi i moczu).

            Po zakończeniu badań zostanie wyznaczony termin następnego badania (za 6 miesięcy) i wówczas odbędzie się badanie okresowe. Zostanie to wpisane do komputera dlatego też należy pamiętać o terminie kolejnych badań!

Jeśli zawodnik nie zgłosi się w wyznaczonym terminie bez uprzedzenia placówki wypada

z kolejki z własnej winy.

Skutkuje to wydłużeniem czasu oczekiwania na kolejny termin i brakiem w tym czasie zdolności do uprawiania sportu. Dlatego też w sytuacjach wyjątkowych(choroba, sytuacje losowe) kiedy nie będzie można odbyć badań w wyznaczonym terminie, należy bezzwłocznie poinformować o tym Przychodnię. Zostanie wówczas wyznaczony inny, dogodny termin. Takie działanie pozwoli na utrzymywanie ciągłości zdolności do uprawiania sportu.

            Wszelkie informacje można uzyskać w rejestracji Przychodni pod nr telefonu: +48 52 322 20 91 (najlepiej po godz 16) , lub u psychologa sportu mgr Magdalena Żyła gabinet. S26 w godzinach urzędowania.

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Badania sportowo-lekarskie