Sprawozdania z realizacji BGO w 2017r.

Wydział Edukacji i Sportu przypomina o obowiązku  złożenia sprawozdań z realizacji Bydgoskich Grantów Oświatowych przyznanych jednostce na 2017 r. Termin składania sprawozdań upływa z dniem 31 grudnia.

Sprawozdania należy składać  wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie OPIUM, poprzez dołączenie właściwego formularza w formacie PDF do modułu "Sprawozdanie załączone przez składającego" (przy wniosku składanym na 2017r.).

UWAGA:

składając sprawozdanie w systemie OPIUM, należy dodatkowo w menu "Uzupełnienie sprawozdania" wprowadzić informację o liczbie uczestników projektu (zatwierdzenie wprowadzonej liczby nastąpi poprzez kliknięcie przycisku "Zapisz zmiany").

Placówki, które nie wprowadziły tej informacji, proszone są o dokonanie uzupełnienia.

Formularz sprawozdania z realizacji BGO 

Bydgoskie Granty Oświatowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że w terminie od 15 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. możliwe będzie  składanie wniosków o przyznanie Bydgoskich Grantów Oświatowych na 2018 r. Zgłoszenia projektu dokonuje się wyłącznie w formie elektronicznej przez wypełnienie  formularza udostępnionego w systemie OPIUM oraz dołączenie wersji elektronicznej załącznika (wniosku). Załącznik należy wypełnić, wydrukować, podpisać i opieczętować, a następnie zeskanować i dołączyć do systemu w formacie PDF.

Regulamin przyznawania BGO stanowi załącznik do zarządzenia Nr 192/2017 Prezydenta Bydgoszczy i wraz z formularzami: wniosku oraz sprawozdania dostępny jest również w Wewnętrznym Serwisie Informacyjnym OPIUM w zakładce: Organizacja oświaty - Konkursy i wnioski - Bydgoski Grant Oświatowy. Wniosek o BGO należy sporządzić na właściwym, aktualnym formularzu.

Analogicznie do wniosków, również sprawozdania z realizacji BGO przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej w systemie OPIUM. Sprawozdania należy składać w terminie 1 miesiąca od zakończenia realizacji projektów, nie później niż do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Uwaga:

Zwracamy uwagę, aby zgłoszone do konkursu projekty wyróżniały się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a przedsięwzięcia wieloletnie uwzględniały nowość programową. Projekty powinny wykraczać zasięgiem oddziaływania poza placówkę, a dokonana przez dyrektora szkoły rekomendacja powinna uwzględniać wskazanie potrzeby podjęcia działań, a także korzyści 
z nich wynikających dla danego środowiska.

Informujemy, że przedszkola i szkoły mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski o BGO, poradnie, bursy i młodzieżowe domy kultury max. 6 wniosków, MOEN i Pałac Młodzieży maksymalnie 10 wniosków.  

Dodatkowo, ponad wymienione liczby wniosków, szkoła/placówka może aplikować o BGO na dofinansowanie przedsięwzięć wyróżnionych tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej (zgodnie z zarządzeniem Nr 315/2014 Prezydenta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2014 r.).  

Zwracamy również uwagę, aby do konkursu o przyznanie BGO nie zgłaszać projektów z obszarów tematycznych, które mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach odrębnego, celowego finansowania działań zaplanowanych w „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2010”:

 • projekty wspierania szkół i placówek integracyjnych: środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz działań edukacyjno-integracyjnych w obszarze pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w 2017 r. kwota 92.736 zł) – koordynacja Ref. Strategii i Jakości Edukacji WE, 
 • organizacja zajęć i imprez sportowych oraz rekreacyjnych o charakterze masowym, z wyłączeniem przedszkoli (2017 r. - 620.000zł) - Ref. Sportu WE,
 • aktywizacja samorządów uczniowskich (15.000 zł) - Ref. Strategii i Jakości Edukacji: projekt „Laboratorium demokracji”,
 • bezpieczna i przyjazna szkoła (30.000 zł) - Ref. Strategii i Jakości Edukacji, 
 • zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli (10.000 zł) - Ref. Strategii i Jakości Edukacji,
 • wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji - wsparcie finansowe ze środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych” określonego corocznie w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (w 2017 r. kwota 150.000 zł) – koordynator Ref. Strategii i Jakości Edukacji oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

lub innych projektów finansowanych przez Miasto Bydgoszcz, np. Bydgoskie Granty Ekologiczne: Wydział Zintegrowanego Rozwoju,  czy projektów współpracy międzynarodowej szkół: Erasmus+/Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Zwracamy również uwagę i przypominamy o koordynacji przez jednostki oświatowe m.in. następujących zadań zaplanowanych i finansowanych w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy, zachęcając do udziału w realizowanych przedsięwzięciach:

 • Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” - www.edu.bydgoszcz.pl (2017 r.- ok. 100.000 zł) – koordynator Pałac Młodzieży,
 • Aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych, w tym promujących zdrowe odżywianie – Szkoła Podstawowa nr 38, projekty rządowe,
 • Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych (10.000 zł) - ZSO nr 3 – III LO,
 • Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego – wspieranie innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (30.000 zł) – ZS nr 5 MS - XV LO,
 • Stworzenie i realizacja programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki oraz popularyzacja wiedzy o Bydgoszczy i jej mieszkańcach wśród dzieci i młodzieży (30.000 zł) – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7,
 • Stworzenie i realizacja programu edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizacja harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym (10.000 zł) - Zespół Szkół Medycznych – VIII Liceum Ogólnokształcące.

  Dyrektor Wydziału -   Elżbieta Wiewióra

Formularz zgłoszenia projektu

Formularz sprawozdania

Regulamin przyznawania BGO

Jesteś tutaj: Start Dla nauczycieli Granty oświatowe